Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение 87 /01.03.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия

неделя, 21 юли 2013 777

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение 87 /01.03.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни стоки; 1/хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ плодове и зеленчуци, преработени или консервирани; 5/ захар, захарни изделия;и 6/ подправки / олио, брашно, яйца и др./ за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на Община- гр.Луковит за 2013 г.
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Най-ниска предложена цена на съответните стоки- франко склада на доставката – 60т., Най-дълъг срок за отсрочено разплащане – 20т и Най-кратък срок за изпълнение на предварително заявената доставка – 20т
4. Прогнозна стойност - 90 000 – 110 000 лв без ДДС
5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” 73, ет.1, деловодство ст.11 в срок до 28.03.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки под ¹ 000369-213-0005, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17:00 часа на 05.04.2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/