Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение ¹ 14 /01.02.2013 на Директора на ДДФУ при следните условия

неделя, 21 юли 2013 818

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Дом за деца с физически увреждания и Дневен център за деца с физически увреждания с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Княз Борис I”, номер 54, тел. 0697 52516, факс 0697 52482, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение ¹ 14 /01.02.2013 на Директора на ДДФУ при следните условия:
1. Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни стоки за нуждите на "Дом за деца с физически увреждания" и "Дневен център за деца с физически увреждания" - гр. Луковит за 2013 год. - 1) Хляб и хлебни изделия; 2) месо и местни изделия; 3) мляко и млечни продукти; 4) захар и захарни изделия; 5) плодове и зеленчуци; 6) други хранителни продукти ( зърнени култури, подправки и други)
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Най-ниска предложена цена на съответните стоки- франко склада на доставката – 60т., Най-дълъг срок за отсрочено разплащане – 20т и Най-кратък срок за изпълнение на предварително заявената доставка – 20т
4. Прогнозна стойност - 90 000 лв без ДДС
5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Княз Борис I” номер 54, ет., деловодство на ДДФУ в срок до 07.03.2013 год. 16:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки под номер 000369-213-0004, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на ДДФУ на адрес : гр. Луковит, ул.”Княз Борис I” номер 54 не по-късно от 16.00 часа на 15.03.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/