Покана за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на публични прояви и информационни събития, участие в туристически изложения, борси и фестивали, информираност и публичност по проект „Магията на долината на Панега“ - Ма

вторник, 27 август 2013 770

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс: 0697 / 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура по реда на чл.16 ал.4 от ЗОП открита със Заповед номер 302/ 04.06.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Организиране и провеждане на публични прояви и информационни събития, участие в туристически изложения, борси и фестивали, информираност и публичност по проект „Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица - Червен бряг“, Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) номер BG161PO001/3.2-03/2012/006, изпълняван от Община Луковит в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
2.Общо количесто или обем: Дейност 7: Провеждане на публични прояви и информационни събития, Дейност 8: Участие в туристически борси и изложения и Дейност 10: Информиране и публичност.), с ориентировъчна стойност заложена по бюджет: 74 450,00 лв без ДДС;
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ” (Тi) с относителна тежест на показателя 70%. Техническото предложение следва да съдържа следните раздели:
- Концепция на участника (Тi 1.1) - 30 точки
- Качество на предлаганите визии (Тi 1.2) - 20 точки
- Качество на предлаганите информационни материали (Тi 1.3) – 30 точки
- Методология на участника за изпълнение на договора (Тi 1.4) – 20 точки
Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели: Тi = Тi 1.1 + Тi 1.2 + Тi 1.3 + Тi 1.4
Финансова оценка – (Фi) с относителна тежест на показателя 30 %.
Комплексната оценка (Еi) на офертата на участника за изпълнение на обществената поръчка ще се изчислява по формулата: Еi = 0,7.Тi + 0,3.Фi
4. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 05.07.2013 год.
Въпроси и отговори |Уведомление

https://www.livechatalternative.com/