ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

понеделник, 20 май 2013 890

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 520-14, отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с Реш. номер 45/17.02.2012 на Кмета на Община Луковит и Обявление за предварителна информация за възлагане на обществена поръчка обнар. в Официален вестник на ЕС номер 2012/S 23-037049/ 03.02.2012 г. и АОП номер 00369-2012-0004 при следните условия:
1. Обект на поръчката – “Строителство на външни връзки за РЦУО – регион Луковит” - по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит”.,
2. Вид на процедурата – открит конкурс по чл.3, ал.2 от НВМОП.
3.Условия за получаване на документацията за възлагане на обществена поръчка – документацията за участие се получава в стая номер 23 в сградата на Общината всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа срещу представяне на документ за платена такса в деловодството на Общината, невъзстановяема сума от 60.00 / шестдесет /лв. или по банков път по сметка на Община Луковит IBAN: BG14RZBB91558420053004, код па плащане 448007; BIC: RZBBBGSF; От датата на публикуване на обявлението за ОП, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до Въпроси и отговори във връзка с документацията за участие в процедурата на интернет истраницата на Община Луковит: www.lukovit.com, рубрика “Обществени поръчки”
4. Място и срок за подаване на предложенията – срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 16.03.2012 год. Срок за получаване на офертите или искания за участие, съгласно чл. 57, ал.1 от ЗОП и обявените от Община -Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, в деловодството на Община - гр. Луковит, не по-късно от 17.00 часа на 23.03.2012 год. Кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията в 10.00 часа на 26.03.2012 г. в Конферентна зала на IV етаж на Общината. Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена на основание чл. 68 от ЗОП от Кмета на Общината.
5. Допълнителна информация – може да се получи от кандидатите в стая номер 23, тел. 0697/5-24-64, 5-24-66 или на интернет адрес uploads/posts/wwwaop.bg , както и на интернет адреса на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/