Покана за участие в обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект:“Реконструкция и благоустрояване на градска градина в УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит”

неделя, 27 октомври 2013 816

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект:“Реконструкция и благоустрояване на градска градина в УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит”
2.Общо количесто или обем: ПРОЕКТИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:
1. Част Архитектурна;
2. Част Конструкции за покритата сцена и Конструктивно становище за оградата
3. Част Паркоустройство и благоустройство;
4. Част Електрическа – парково осветление;
5. Част Геодезическа (трасировъчен план и верт. планировка);
6. Част Водоснабдяване и канализация, системи за напояване;
7. Част Количествено-стойностна сметка с анализи;
8. Част План за безопасност и здраве
Подробно описание - в Техническо задание/спецификации.
3. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена
4. Срок на валидност на офертните предложения – 60 календарни дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 18.10.2013 год.
Покана

https://www.livechatalternative.com/