Покана за участие в обществена поръчка с предмет на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПОС, ПРСР, ОПРЧР И ОПАК В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

неделя, 18 август 2013 832

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер ………. /03.06.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, В КАЧЕСТВОТО Й НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПОС, ПРСР, ОПРЧР И ОПАК В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
2.Общо количесто или обем: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ номер 1. „Осигуряване на мерки за информация и публичност по договор номер DIR 51011116-С047 «Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Луковит", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с прогнозна стойност по бюджет – 16 100.00 лв
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ номер 2. „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект „Интергриран проект за реконструкция на градски площад, енергийно ефективна модернизаия на улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Беленци, Петревене, Торос и Ъглен", финансиран по „Програма за развитие на селските райони”, МЯРКА 322 „Обновяване и развитие на населените места” с прогнозна стойност по бюджет – 3 280.00 лв
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ номер 3. „Изпълнение на мерки за осигуряване на информиране и публичност по проект: „У дома – най-доброто за децата”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 с прогнозна стойност по бюджет – 20 520.00 лв
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ номер 4. „Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност по проект: „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 с прогнозна стойност по бюджет – 800.00 лв
3. Критерия за оценка на офертите е: икономически най-изгодна оферта – за обособена позиция номер 1 и обособена позиция номер 3;
най-ниска цена – за обособена позиция номер 2 и обособена позиция номер 4.
Оценяване на офертите на участниците по обособена позиция 1 и 3 се извършва съгласно приложената Методика за оценка: Комплексната оценка (Еi) на офертата на участника за изпълнение на обществената поръчка ще се изчислява по формулата: (Еi) = (Тi)+ (Фi); Критерий „Качество на техническото предложение” (Тi) съдържащо:
Анализ на участника (Тi 1.1) - 20 т.
Художествено – графични проекти или мостри (Тi 1.2) - 40 т.
Качество на предлаганите продукти (Тi 1.3) – 10 т.
Методология на участника за изпълнение на договора (Тi 1.4) – 30 т.
Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели: Тi = Тi 1.1 + Тi 1.2 + Тi 1.3 + Тi 1.4 Коефициент на тежест на техническото предложение в общата оценка на офертата - 70%
Оценка на финансовото предложение:
Фn = Pmin/Pn*100, където:
Фn е оценката на n-тото финансово предложение;
Pmin е най-ниското финансово предложение;
Pn е n-тото финансово предложение.
Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата - 30%
Общата оценка се изчислява по формулата: Еi = 0,7.Тi + 0,3.Фi, където:
Еi – общата оценка на i-тата оферта,
Тi –техническата оценка на i-тата оферта,
Фi –финансовата оценка на i-тата оферта.
4. Срок на валидност на офертните предложения – 90 календарни дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 11.06.2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/