Покана за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП, открита със Заповед номер........2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия

петък, 26 юли 2013 813

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер........2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Извършване на независим финансов одит по проект: „Магията на долината на Панега- маркетинг на туристическа дестинация Луковит- Ябланица- Червен бряг” в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2.Общо количесто или обем: Обхватът на поръчката е осъществяване на текущ и последващ одит на проекта съгласно изискванията на оперативната програма РР от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма, съгласно техническа спецификация, с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 4 000,00 лв без ДДС;
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на общата оценка (Оф), която се формира по следната формула: Оф = Т+Ф, където:
Показател Т - Техническо предложение на участника = 70 точки максимална стойност, 70% тежест в общата оценка (Оф).
Показател Ф- финансова оценка- 30% тежест в Оф.
Максималната стойност на комплексната оценка (Оф) е 100 точки.
4. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 23.04.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/