Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер........2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

петък, 26 юли 2013 790

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер........2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Извършване на независим финансов одит по проект: „Магията на долината на Панега- маркетинг на туристическа дестинация Луковит- Ябланица- Червен бряг” в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2.Общо количесто или обем: Обхватът на поръчката е осъществяване на текущ и последващ одит на проекта съгласно изискванията на оперативната програма РР от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма, съгласно техническа спецификация, с ориентировъчна стойност заложена по бюджет 4 000,00 лв без ДДС;
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на общата оценка (Оф), която се формира по следната формула: Оф = Т+Ф, където:
Показател Т - Техническо предложение на участника = 70 точки максимална стойност, 70% тежест в общата оценка (Оф).
Показател Ф- финансова оценка- 30% тежест в Оф.
Максималната стойност на комплексната оценка (Оф) е 100 точки.
4. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 23.04.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/