Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер 69 /19.02.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

неделя, 21 юли 2013 802

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер 69 /19.02.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Избор на консултант за изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнител” по проект: „Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“
2.Общо количесто или обем: Изтовяне на документация за провеждане на 2 тръжни процедури, както следва:
Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител за Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“, рекламни дейности и промоция (в изпълнение на дейност 5: Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“ и по Дейност 6: Рекламни дейности и промоция.)
Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител за Организиране и провеждане на публични прояви и информационни събития, участие в туристически изложения, борси и фестивали, информираност и публичност по проекта (в изпълнение на Дейност 7: Провеждане на публични прояви и информационни събития, Дейност 8: Участие в туристически борси и изложения и Дейност 10: Информиране и публичност.)
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: КО = Т + Ц , където:
Показател Т - Техническо предложение на участника = 70 точки максимална стойност, 70% тежест в КО.
Показател Ц - Цена за изпълнение = 30 точки максимална стойност, 30% тежест в КО.
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.
4. Срок на валидност на офертните предложения – 40 дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.02.2013 год.
Документи |Заповед за прекратяване на процедура

https://www.livechatalternative.com/