Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер 269 /17.05.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия

понеделник, 12 август 2013 770

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер 269 /17.05.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда с адрес ул. „Христо Ботев” номер 26, гр. Луковит, както и прилежащото дворно пространство”
2.Общо количесто или обем: ПРОЕКТИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:
1. части за архитектура и конструкции:
а) архитектурна;
б) интериор и обзавеждане;
в) конструктивна;
2. части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:
а) водоснабдяване и канализация;
б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
в) топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
г) енергийна ефективност;
3. части за устройство на прилежащия към обекта терен:
а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);
б) паркоустрояване и благоустрояване;
4. част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно приложение номер 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5. План за безопасност и здраве.
Подробно описание - в Техническо задание/спецификации.
3. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена
4. Срок на валидност на офертните предложения – 60 календарни дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.05.2013 год..
Документи

https://www.livechatalternative.com/