Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер ..... /15.05.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия

неделя, 11 август 2013 765

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер ..... /15.05.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Избор на консултант за изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители” по проект "Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит, съгласно договор BG161PO001/4.1-05/2011/014
2.Общо количесто или обем: Изготвяне на пълен комплект документи за избор на изпълнител на обществени поръчка за следните дейности:
- Информация и публичност (в изпълнение на Дейност 3 от проекта)
- Независим финансов одит (в изпълнение на Дейност 4 от проекта)
- Строителни и монтажни работи (СМР) за обновяване и основен ремонт на МБАЛ - Луковит (в изпълнение на Дейност 5 от проекта)
- Строителен надзор при изпълнението на СМР (в изпълнение на Дейност 6 от проекта)
- Авторски надзор при изпълнението на СМР (в изпълнение на Дейност 7 от проекта)
- Доставка на медицинско оборудване ( в изпълнение на Дейност 8).
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: КО = ТО + КЦ, където:
Показател 1: “Техническа оценка” (ТО) – с максимален брой точки – 40 т. и относителна тежест в комплексната оценка (КО) 70 %.
Показател 2: “Предлагана цена” (ПЦ) – с максимален брой точки – 100 и относителна тежест в комплексната оценка 30%.
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.
4. Срок на валидност на офертните предложения – 40 дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 23.05.2013 год..

Документи

https://www.livechatalternative.com/