Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация и ремонт на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Луковит.

понеделник, 05 август 2013 755

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация и ремонт на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в община Луковит.
Обособена позиция 1: „Ремонт общински път IV- -LOV1253/ III-103, Зл.Панега-Български извор /-Голяма Брестница-Граница об./ Ябланица-Луковит/-Дъбен-Тодоричене-/III-307/„ от км. 7+000 до км. 15+000
Обособена позиция 2: Ремонт улици в гр. Луковит
В изпълнение на инвестиционната програма на Община Луковит за 2013 год.
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката :Строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000- Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
4. Прогнозна стойност на поръчката – 207 568,71 лв. без ДДС
По обособена позиция 1: Ремонт IV- клас – 124 243,73 лв без ДДС
По обособена позиция 2: Ремон улици в гр. Луковит – 83 324,98 лв без ДДС.
5. показател за избор: “икономически най-изгодна оферта” при показатели за комплексна оценка с относителна тежест както следва:
- най-ниска цена за изпълнение на поръчката – 60 т.
- най-кратък срок за изпълнение на поръчката- 40 т.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.LukovIt.com, рубрика "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката, обособената позиция и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 07.05.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/