Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки чрез покупка на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите собственост на ДСП,

вторник, 25 юни 2013 661

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Периодични доставки чрез покупка на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите собственост на ДСП, Защитено жилище и Община Луковит за 2013 год.” 1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: Код- 09100000- Горива; 09132000- Бензин; 09134200- Дизелово гориво;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 40 000,00 лв.без ДДС
5. показател за избор – “най-ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 10.10.2012 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/