Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация – гр. Луковит за 2013 г. „ по две обособени позиции

неделя, 21 юли 2013 765

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация – гр. Луковит за 2013 г. „ по две обособени позиции:
1 – Периодична доставка на канцеларски пособия и хартиени материали.
2 – Периодична доставка на консумативи за компютърна техника.
1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: по обособена позиция 1 – 30192000 – 1 – Принадлежности за офиса, по обособена позиция 2 – 30125100 – 2 – касети и тонери.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 25 000лв. без ДДС
- За доставка на канцеларски пособия и хартиен материал – 20 000 лв. без ДДС
- За доставка на консумативи за компютърна техника - 5 000 лв. без ДДС
5. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 12.03.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/