Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит”

понеделник, 24 юни 2013 753

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит”
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката : Услуга
3. Код- 79341400-0-у-ги свързани с рекламна кампания; 79820000-8 услуги свързани с печатане; 79952000-2 услуги свързани с организиране на събития
4. Прогнозна стойност на поръчката – 25,860.00 лв.без ДДС
5. показател за избор – “най-ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 01.08.2012 год.

Заповед

Документи

https://www.livechatalternative.com/