Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Луковит"

неделя, 11 август 2013 783

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на мерки за информация и публичност по проект «Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Луковит, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161РО005/10//1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв.ж.”, съгласно Договор номер DIR-51011116-C047.
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Услуга
3. Код съгласно класификатора: 79341400- услуги, свързани с рекламни кампании; 79820000 – услуги, свързани с печатането; 79952000 – услуги, свързани с организирането на събития.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 16100 лв.без ДДС
5. Показател за избор - “най-ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 21.05.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/