Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на строителен надзор за „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит"

неделя, 21 юли 2013 762

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Осъществяване на строителен надзор за „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит"
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката: Услуга. Осъществяване на строителен надзор за „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит"
3. Код съгласно класификатора: 71520000 – строителен надзор
4. Прогнозна стойност на поръчката: 28 982,00 лв. без ДДС
5. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.com администрация » рубрика » Обществени поръчки.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 06.02. 2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/