Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”

понеделник, 22 юли 2013 792

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”
1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Услуга
3. Код съгласно класификатора: 79212200 –услуги свързани с вътрешен одит;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 55 000лв. без ДДС
5. Срок за изпълнение на поръчката е 28 месеца, в рамките на договор DIR - 51011116-С047 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год.
6. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:
1. Техническа оценка – Т – 60 т.
Техническата оценка Т се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели:
П1 – „Подход за организация и управление на одитната дейност“ – 30 т
П2 – „Методика за оценка и управление на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, и мерки за управление на рисковете“ – 30 т
2. Финансова оценка – Фi - Максимална оценка по показател Фi, която може да получи участника с най-ниско ценово предложение е 40 точки.
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17:00 часа на 18.03.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/