Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ НА СТРОЕЖ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЛУКОВИТ"

петък, 26 юли 2013 756

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ НА СТРОЕЖ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЛУКОВИТ"
По Договор номер DIR-51011116-C047 “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит", финансиран по ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”
1. Вид на процедурата: чл. 16, ал.8 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Услуга
3. Код съгласно класификатора: 71521000- строителен надзор по време на строителството;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 780 000лв. без ДДС
5. Срок за изпълнение на поръчката е 26 месеца, в рамките на договор DIR - 51011116-С047 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год.
6. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:
(КО) = (П1)+ (П2); КО има максимална стойност 80 точки
(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (60 точки) се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели:
Организация и методология (П 1.1) – 30 т
Стратегия на участника (П 1.2) – 30 т
(П2) = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (20 точки)
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Решението и Обявлението за откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит:www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 17.05.2013 год..
Документи |Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/