покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обекти:

петък, 26 юли 2013 792

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обекти:
Обект 1: „Строително-монтажни работи за изграждане и рехабилитация на детски площадки в община Луковит и реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март” в гр. Луковит”,
Обект 2: „Строително- монтажни работи за Енергийно ефективна модернизация на улично осветление в гр. Луковит”
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката : услуга
3. Код съгласно класификатора: 71520000- Строителен надзор
4. Прогнозна стойност на поръчката – 15 500 лв.без ДДС
5. показател за избор – “икономически най-изгодна оферта” при показатели за комплексна оценка с относителна тежест както следва:
1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ / ТП/- качество на предложената организация и начин на изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ПЦ/ - предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
Техническите покадатели /ТП/ отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продект, стратегия за контрол върху техническото изпълнение на предмета на поръчката по следните показатели:
А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 50 т
Б.СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 50 т.
Всеки един от техническите показатели /А и Б/ се формира, както следва: ТП = А + Б,
Определяне на комплексната оценка /КО/на офертата оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: КО = ТП х 50% + ПЦ х 50 %
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73, не по-късно от 16.00 часа на 30.04.2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/