Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг на строеж: Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит" по Договор номер DIR-51011116-C047 “

петък, 26 юли 2013 821

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за инженеринг на строеж: Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит" по Договор номер DIR-51011116-C047 “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит", финансиран по ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013” включващ:
Подобект 1: „Инженеринг за изработване на работен проект за главни колектори и вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит”
Подобект 2: „Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“
1. Вид на процедурата: чл. 16, ал.8 от ЗОП
2. Обект на поръчката : строителство
3. Код съгласно класификатора: 45000000- строителни и монтажни работи;
4. Прогнозната обща стойност на поръчката е 26 721 983 лв. (двайсет и шест милиона седемстотин двайсет и една хиляди деветстотин осемдесет и три лева) без ДДС.
5. Срок за изпълнение на поръчката е 20 месеца, в рамките на договор DIR - 51011116-С047 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год.
6. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = П1х 15 %+ П2х 15 % + П3х 40 % + П4х 30%. Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.
Срок за отстраняване на дефекти – П1 – 15%
Срок за изпълнение – П2 – 15%
Техническо предложение –П3 – 40%: подпоказател: П3.1. Технологична последователност на строителните процеси – 50т. подпоказател: П3.2. Мерки на намаляване на затрудненията за местното население във връзка със СМР – 25т; подпоказател: П3.3. Управление на риска – 25т.
Ценово предложение – П4 – 30%
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Решението и Обявлението за откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”. Закупуване на документацията - до 27.05.2013 год. 17:00 часа.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 16:30 часа на 05.06.2013 год..
Документи|Въпроси и отговори |УВЕДОМЛЕНИЕ

https://www.livechatalternative.com/