Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за инженеринг на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит“

четвъртък, 29 август 2013 763

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане”номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за инженеринг на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Луковит“
Изпълнението на строителните работи обхваща два под-обект:
Подобект 1: Изготвяне на работен проект и изграждане на главни колектори, вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит”
Подобект 2: „Изготвяне на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“.
1. Вид на процедурата: чл. 16, ал.8 от ЗОП
2. Обект на поръчката : строителство
3. Код съгласно класификатора: 45000000- строителни и монтажни работи;
4. Прогнозната обща стойност на поръчката е 26 721 983 лв. (двайсет и шест милиона седемстотин двайсет и една хиляди деветстотин осемдесет и три лева) без ДДС.
5. Срок за изпълнение на поръчката е 630 дни, считано от датата на възлагане на поръчката, в рамките на договор DIR - 51011116-С047 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год.
6. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = П1х 20 % + П2х 50 % + П3х 30%. Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. Срок за изпълнение – П1 – 20%; Техническо предложение –П2 – 50%: подпоказател: П2.1. Технологична последователност на строителните процеси – 50т. подпоказател: П2.2. Мерки на намаляване на затрудненията за местното население във връзка със СМР – 25т; подпоказател: П2.3. Управление на риска – 25т. ; Ценово предложение – П3 – 30%
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Решението и Обявлението за откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит:www.lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки” от 31.07.2013 год. до 16.08.2013 год. 17:00 часа.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 26.08.2013 год.
9. Условия за отваряне на офертите: 27.08.2013 год. от 11: 00 часа в Административна сграда на Община Луковит – гр. Луковит, ул. "Възраждане"номер 73. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно.
Документи |Въпроси и отговори |Решение за промяна

https://www.livechatalternative.com/