Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка, при две годишен финансов лизинг на: неупотребяван автомобил 4/5-врати, 5места, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на Община Лукови

неделя, 21 юли 2013 892

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, чрез покупка, при две годишен финансов лизинг на: неупотребяван автомобил 4/5-врати, 5места, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на Община Луковит”

1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: 34100000 – моторни превозни средства; 34110000- леки автомобили
4. Прогнозна стойност на поръчката – 37 500,00 лв.без ДДС
5. Показател за избор - “най-ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.01.2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/