Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка, при две годишен финансов лизинг на: неупотребяван автомобил 4/5-врати, 5места, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на Община Лукови

четвъртък, 27 юни 2013 677

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, чрез покупка, при две годишен финансов лизинг на:  неупотребяван автомобил  4/5-врати, 5места, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на Община Луковит”
1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от  ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: 34100000 – моторни превозни средства; 34110000- леки автомобили
4. Прогнозна стойност на поръчката – 37 500,00 лв.без ДДС
5. показател за избор – “най-ниска цена”  
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на  поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  не по-късно от 17.00 часа на 31.10.2012 год.

https://www.livechatalternative.com/