Покана за обществена поръчка с обект на поръчката – Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2013-2014г.

вторник, 29 октомври 2013 819

 Община  Луковит с адрес :  гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в процедура за възлагане на   обществена поръчка открита със Заповед. номер 519 / 16.10.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия: 
1. Обект на поръчката – Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2013-2014г.” за: 
1. Републикански пътища, преминаващи през гр. Луковит
2. IV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит
3.  Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит.
2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП: услуги.
3.Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.
4.Общо количесто или обем - прогнозна стойност:  по обособена позиция 1 -  6 500 без ДДС; по обособена позиция 2 – 39 600 лв без ДДС;  по обособена позиция 3 – 8 300 лв без ДДС.  Всеки участник в процедурата има право да подаде една оферта за всички позиции.
5. Срок  на валидност на офертните предложения – 60 дни.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на  поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес :  гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73  не по-късно от 17.00 часа на 28.10.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/