Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Луковит” за 2014 год.

понеделник, 11 ноември 2013 818

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Луковит” за 2014 год.”
1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Услуга
3. Код съгласно класификатора: 50000000-5- услуги по ремонт и поддръжка; 50232110-4- експроатация на съоръжения за обществено осветление
4. Прогнозна стойност на поръчката – 46 000,00 лв. без ДДС
5. Показател за избор - „Икономически най- изгодна оферта” при следните показатели: Общата оценка (Тоб.) се изчислява по формулата: Тоб.=0.6*Тфин.+0.4*Ттех, съгласно Методика за оценяване на офертите неразделна част от документацията.
6. Утежняващи условия: Изпълнителят следва да има предвид, че след започване на реализацияна на проекта по Договор номер номер 11/322/00743 от 30.11.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” – РА, ежемесечно се актува обема на осветителните тела по съответния обект/ улица/ и се приспада от експроатационната подръжка за 1 бр. осветително тяло за месеца.
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки” и www.Lukovit.bg.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 15.11.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/