Периодични доставки чрез покупка на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите собственост на ДСП, Защитено жилище и Община Луковит за 2014 год.

сряда, 11 декември 2013 807

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП при следните условия:

1. Предмет на поръчката: “Периодични доставки чрез покупка на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане чрез безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите собственост на ДСП, Защитено жилище и Община Луковит за 2014 год.”

2.Общо количесто или обем: 40000 лв без ДДС разпределени по три обособени позиции:

1. Бензин А 95 Н - около 5400 л с ориентировъчна стойност 14000 лв и Бензин А 98 Н – около 3500 л с ориентировъчна стойност 10000 лв

2. Подобрени дизелови горива - около 6400 л с ориентировъчна стойност 12000 лв

3. Смазочни материали - Масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и дестилирана вода.

3. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта” при следните критерии:

Техническа оценка на офертата- 40%

Оценка на финансовото предложение – 60%

4. Срок на валидност на офертните предложения – 60 календарни дни.

5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”.


6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.12.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/