Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на строежи: “Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

петък, 27 юни 2014 1063

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед № 405/27.06.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката:Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на строежи: “Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”, съгласно сключен Договор № 11/321/01415 между ДФ „Земеделие” и Община Луковит.

2.Общо количесто или обем: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ на следните обекти:

1. "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/и . Реконструкция на водопроводна мрежа на село Петревене

3. Критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта: I. Определяне на комплексната оценка /КО/на офертата оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ТП х 50% + ПЦ х 50 %

II. Показателите за оценяване са:

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ / ТП/- качество на предложената организация и начин на изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 % Максимален брой точки ТП = 100 точки, ТП = А + Б,

А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕс максимален брой точки – 50 т.

Б.СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ с максимален брой точки – 50 т

2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ПЦ/ - предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %

4. Срок на валидност на офертните предложения – 90 календарни дни.

5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”.

6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 04.07.2014 год.

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/