О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А „ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 - 2 0 1 3 г.”

вторник, 25 юни 2013 759

Процедура: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Проект: DIR - 51011116-75-159 „ Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит”
Номер на договор: DIR- 51011116-С047
Бенефициент: Община Луковит
Асоцииран партньор: „ ВиК” АД - гр.Ловеч
Стойност на проекта: 34 036 505,68 лв.
Национално съфинансиране: 6 603 082 10 лв.
Собствено съфинансиране: 1 021 095,17 лв.
Цел на проекта: Изграждане на канализационна мрежа за отпадъчни води, Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ и реконструкция /рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа по трасето на новоизградената канализационна мрежа на територията на гр.Луковит. Осигуряване на третиране и пречистване на отпадъчните води, както и подобряване на качеството и надежността на питейните води. Подобряване на качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване за гр. Луковит.
Постигане високо ниво на опазване на околната среда в района на Луковит, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на водите, както и значителен принос в опазването на биоразнообразието в резултат на преустановяване постъпването във водоприемника на замърсени фекални води.
Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта:
За нуждите на стратегическото и тактическо планиране на изграждането на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Луковит е въведено условно зониране на града:
ЗОНА СЕВЕРОЗАПАД – изграждане на клон III, профил 92 по ул.”Ив. Вазов”, профил 64 по част от ул. „Оряховска”, където
канализацията е смесена. По ул. „Сан Стефано” и ул. „Ал. Стамболийски” канализацията е разделна – битова и дъждовна;
ЗОНА ЮГОИЗТОК – цялостно изграждане на главни колектори IV и V, където канализацията е разделна и второстепенната
канализационна мрежа към главните клонове;
ЗОНА СЕВЕРОИЗТОК – изграждане на ГПСОВ, доизграждане на довеждащ, отвеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура, обезпечаваща работата на пречиствателната станция;
Рехабилитацията и подмяната на водопроводната система ще се извършва само и единствено по улиците, по които ще се изгражда канализационна система.
Технологичната схема на предвидената за изграждане ГПСОВ е схема „Продължителна аерация” и механично обезводняване на утайките с шнекова преса.
Проектът цели да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда чрез Пречиствателна станция за отпадъчни води, която да изпуска пречистени отпадъчни води в съответствие с българските стандарти за управление на заустваните води.
Очаквани резултати след изпълнението на проекта:
Изградена ГПСОВ – гр. Луковит /свързана към канализационната мрежа/- 1 бр.;
Новоизградена канализационна мрежа /вкл. довеждащ колектор до ГПСОВ – гр. Луковит; битова и дъждовна канализация /- 18,827 км.
Рехабилитирана и подменена водопроводна мрежа-11,455 км.
Срок на изпълнение: до м. Декември 2014 г.
За контакти : Община Луковит, Кмет: Иван Грънчаров, e-mail : [email protected], тел.0697/52464.

https://www.livechatalternative.com/