На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и във връзка с изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0032-С0001, проект „По- добрата грижа” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” инвестира във вашето бъдеще, съфинансирана от Европейския

петък, 26 юли 2013 766

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” 73, на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и във връзка с изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0032-С0001, проект „По- добрата грижа” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” инвестира във вашето бъдеще, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви отправяме Покана за представяне на ценово предложение по две обособени позиции:
Обособена позиция номер 1 - Доставка на Материали и консумативи за Звеното за услуги в домашна среда и администрирането на проекта
Обособена позиция номер 2 – Осигуряване на работно облекло и лични предпазни следства
1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: по обособена позиция 1 – 30192000 – 1 – Принадлежности за офиса, по обособена позиция 2 – 18110000- Работно облекло
4. Прогнозна стойност на поръчката – 3 526,27 без ДДС
5. Показател за избор - “най-ниска цена”
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
7. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката, обособената позиция и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17:00 часа на 23.04.2013 год.
Документи

https://www.livechatalternative.com/