Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Луковит

четвъртък, 05 декември 2013 903

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 622/05.12.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1.Предмет на поръчката: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците за Регион Луковит”, финансиран по Договор за БФП № DIR5112 122 - C002, предоставени съвместно от Европейския съюз и Република България, по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на ОП "Околна среда 2007-2013 г.”, реф. № BG161PO005/10/2.10/07/22

2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.

3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: Показатели за оценка:Техническа оферта и Ценова оферта

Относителна тежест на показателите за оценяване:

Техническа оферта - 70 %

  1. Предложение за изпълнение на строителството(К1) – 50 т
  2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР и мерки за опазване на околната среда(К2) – 50 т.

Техническа оценка (То) = (Тi / ТMAX) * 100, където:

Т i - сбор точки на оценяваната техническа оферта;Т i = К1 + К2за i-тия участник

ТMAX - техническа оферта с получени най-голям брой точки.

Ценова оферта - 30 % Ценова оценка (Фо) = (FMIN/ Fi) * 100, където:

FMIN - минималната предложена цена

«минималната предложена цена» е най-ниската предложена цена от участник.

Fi– цената, предложена от участника

«цена, предложена от участника» е цената, предложена от конкретен участник за цялостното изпълнение на проектни работи, СМР, проби и тестове за въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти през периода за отстраняване на дефекти;

4.Срок за изпълнение на поръчката: 29.06.2015 год.

5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.

6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, в срок до 07.01.2014 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” №73 не по-късно от 12:00 часа на 17.01.2014 год.

Работни проекти
Въпроси и отговори 127-128 (публикувано 10/01/2014г.)

Въпроси и отговори 210-220-253 (публикувано 16/01/2014г.)

Въпроси и отговори 345 (публикувано 21/01/2014г.)

Заповед за отваряне на ценови оферти

 

 

https://www.livechatalternative.com/