Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Модулен наблюдателен комплекс - "КУЛА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТОРОС, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ЕКАТТЕ 43058, ИМОТ № 640002

петък, 06 декември 2013 812

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП при следните условия:

1. Предмет на поръчката:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект Модулен наблюдателен комплекс - УЛА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТОРОС, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ЕКАТТЕ 43058, ИМОТ № 640002"

2.Общо количесто или обем: ПРОЕКТИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

  1. Част Конструкции
  2. Част Количествено-стойностна сметка с анализи;

Подробно описание - в Техническо задание/спецификации.

3. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена

4. Срок на валидност на офертните предложения – 60 календарни дни.

5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”.


6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 16.12.2013 год.

Заповед за прекратяване

https://www.livechatalternative.com/