Избор на консултант за изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители” по проект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” и

сряда, 19 март 2014 761

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви,
отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители” по проект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” и управление на дейностите.

1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП

2.Обект на поръчката : услуга

3. Код съгласно класификатора: 79100000- Юридически усруги; 79211000- счетоводни услуги.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 66000 / шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

5. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:

• Предлагана цена /ПЦ/ в лева без ДДС за изпълнение на настоящата обществена поръчка - максимален брой - 50 точки.

• Срок за изготвяне на тръжна документация /Ср.И/ - в календарни дни - максимален брой - 30 точки. Срокът на изпълнение не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни и по - дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни.

• Срок за отстраняване на грешки и пропуски в тръжните документации /Ср.Н/ - в календарни дни -максимален брой - 20 точки.

Комплексната оценка (КО) на кандидатите се определя по формулата: КО = ПЦ+Ср.И+Ср.Н Оценката на кандидатите се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да се получи като комплексна оценка /КО/ при оценяването на офертите е 100 точки.

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.03.2014 год.

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/