Избор на изпълнител по процедура за изготвяне на Комплексно разрешително съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС за обект: “Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – гр. Луковит”,финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

сряда, 24 септември 2014 1155

Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 560/24.09.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката:„Избор на изпълнител по процедура за изготвяне на Комплексно разрешително съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС за обект: “Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – гр. Луковит”,финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО005/10/2.10/07/22.

2. Вид на процедурата – чл. 101а, ал.2 от ЗОП.

3. Прогнозна стойност на поръчката – 50 000 лв.без ДДС

5. Количество и обем: Дейност 1 - Изготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешително за обект: “Регионален център за управление на отпадъците – гр. Луковит”

Дейност 2 - При необходимост изпълнителят изготвя и допълнено заявление, когато с проверките по чл.6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни са установени непълноти.

Дейност 3 – участие на представител на Изпълнителя при заявка от страна на Възложителя в работните срещи за обсъждане и уточняване на текста в проекта на комплексното разрешително и консултация относно оптималните за общината решения.

Дейност 4 - консултиране и съдействие на Възложителя по време на срещите в ИАОС и други административни органи, включително и при необходимост от предварителни консултации, до момента на издаването на комплексното разрешително.

Подробно описание на дейностите и задълженията на изпълнителя е представено в Техническите спецификации за услугата, част от документацията за участие.

6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 9 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора, от които 40 календарни дниза изготвяне на заявление за комплексно разрешително и предаването му на възложителя.

7. Схема на плащане: Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема:

  • Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размерна 10 % (десет процента) от стойността на договора при подписването на договора срещу представена фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя;
  • Междинно плащане - Възложителят заплаща 70% от стойността на договора след подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително съгласно чл. 122 от ЗООС до Изпълнителната агенция по околна среда и фактура за исканото плащане от Изпълнителя в 30 дневен срок от одобрението на фактурата.
  • Окончателно плащане – Възложителят заплаща 20 % от стойността на договора след издаване на комплексно разрешително и фактура за исканото плащане от Изпълнителя в 30 дневен срок от одобрението на фактурата;

8.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: А. Оценка на Техническо предложение (То) с максимален брой точки 50 и относителна тежест 70%, състоящо се от:

1. Основни приоритети и акценти – разбиране за предмета и обхвата на поръчката, относно постигане на очакваните резултати (К1) до 25 точки;

2. Разбиране на идентифицираните предпоставки (допускания) и анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване (К2) до 25 точки;

2. Ценова оферта (Фо) с максимален брой точки 50 и относителна тежест 30%;

Формиране на техническата оценка

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата до 50 точки.

Участникът получил най-голям брой точки на техническото предложение получава оценка 50 точки. Оценката на техническото предложение на всеки от останалите участниците се изчислява по формулата:

Оценка на техническо предложение (То) = (Т i / Т MAX) *50, където:

Т i - сбор точки на оценяваното техническо предложение, като Т i = К1 + К2 за i-тия участник.

Т MAX - техническо предложение с получени най-голям брой точки.

Б. Оценка на ценовото предложение – финансова оценка(Фо):

Финансовата оценка включва оценка на предложената от участника крайна цена в лева, без включен ДДС.

Участникът, предложил най-ниска цена получава финансова оценка 50 точки. Финансовите оценки на всички останали участници се изчисляват по формулата:

Финансова оценка (Фо) = (F MIN/ F i) * 50, където:

F MIN - минималната предложена цена

«минималната предложена цена» е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране.

F i – цената, предложена от участника

«цена, предложена от участника» е цената, предложена от конкретен участник за цялостното изпълнение на настоящата услуга;

В. Комплексна оценка (КО):

Комплексната оценка представлява сума от оценките То и Фо умножени със съответните относителни тежести на техническото предложение и финансовата оценка. Въз основа на определената оценка на техническото предложение и финансовата оценка, комплексната оценка на всеки кандидат се изчислява по следната формула:

Комплексна оценка (КО) = (То *0,70) + (Фо *0,30)

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки под № 9033964, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”в срок до 06.10.2014 год. 17:00 часа.

10. Офертите да бъдат отворени на: 07.10.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

ДОКУМЕНТИ | Протокол | Документи | Техническа оферта

Информация за разплащане по договори-месец януари 2015г.

Информация за разплащане по договори-месец февруари 2015г.

Информация за разплащане по договори- месец март 2015г.

Информация за разплащане по договори- месец април 2015г.

Информация за разплащане по договори- месец май 2015г.

Информация за разплащане по договори- месец юни 2015г.

Информация за разплащане по договори - месец юли 2015г.

https://www.livechatalternative.com/