„Доставки на канцеларски материали за административните цели на ЗИП - Луковит” по Договор номер DIR 51011116-С047 и Договор номер DIR 5112122-C002 финансирани по ОПОС”.

понеделник, 11 ноември 2013 812

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул."Възраждане" номер 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на канцеларски материали за административните цели на ЗИП - Луковит" по Договор номер DIR 51011116-С047 и Договор номер DIR 5112122-C002 финансирани по ОПОС".
1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Доставка
3. Код съгласно класификатора: 30192000 – 1 – Принадлежности за офиса, 30125100 – 2 – касети и тонери.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 8 668,00 лв. без ДДС
5. Показател за избор - "икономически най-изгодна оферта" при следните критерий:
- предложена цена – 60%; срок за изпълнение на доставка – 20%; срок за разсрочено плащане- 20%.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки" и www.Lukovit.bg.
7. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул."Възраждане" номер 73 не по-късно от 17:00 часа на 15.11.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/