Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – Луковит за периода 2014 год и доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата"

вторник, 13 май 2014 1011

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – Луковит за периода 2014 год и доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата" по три обособени позиции:

1. Периодична доставка на канцeларски пособия и хартиени материали

2. Периодична доставка на консумативи за компютърна техника

3. Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата"


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – луковит за периода 2014 год и доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата" по три обособени позиции:

1. Периодична доставка на канцeларски пособия и хартиени материали.

2. Периодична доставка на консумативи за компютърна техника.

3. Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата".

1. Вид на процедурата: чл. 101а, ал.2 от ЗОП

2.Обект на поръчката : Доставка

3. Код съгласно класификатора: 30192000 30125100

4. Прогнозна стойност на поръчката – 42462.20 лв.без ДДС.

- За доставка на канцеларски пособия и хартиен материал – 25 000 лв. без ДДС

- За доставка на консумативи за компютърна техника - 10 000 лв. без ДДС

- За доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051РО001-5.2.12-0010-C0001 "У дома - най-доброто за децата". – 7462,20 лв. без ДДС

5. Показател за избор -“икономически най-изгодна оферта”

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”.

7. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17:00 часа на 20.05.2014 год.

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/