Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария – Община Луковит” по обособени позиции.

петък, 26 септември 2014 1447

Домашен социален патронаж - Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” № 53, тел. 0697 52179, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 119 от 26.09.2014 г. на Управителя на ДСП при следните условия:

1.Предметна поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария – Община Луковит” по обособени позиции.

2.Вид на процедурата– чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

3.Прогнозна стойност на поръчката– 100 000 лв.без ДДС

5.Количество и обем: Позиция 1 – Доставка на „Хляб и тестени изделия”.

Позиция 2 – Доставка на „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”..

Позиция 3 – Доставка на „Мляко и млечни продукти”.

Позиция 4 – Доставка на „Захар и захарни изделия”.

Позиция 5 – Доставка на „Плодове и зеленчуци”.

Позиция 6 Доставка на „Варива, подправки и други хранителни продукти”.

Подробно описание на дейностите и задълженията на изпълнителя е представено в Техническите спецификации за услугата, част от документацията за участие.

6. Срок за изпълнение:Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.

7. Схема на плащане:Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема: Разплащането се осъществява от бюджета на ДСП по банков път в срок до 30 дни слуд извършване на досткавката и представяне на фактура /по артикули на доставка, съгласно сладовите разписки.

8.Критерий за оценка на офертите–До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя. Оценяването се извършва на базата на критерии „най-ниска цена”.

9.Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки под № 625687 от 26.09.2014 г., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки” в срок до 24.10.2014 год. - 16:00 часа.

10. Срок за подаване на офертите за участие: 24.10.2014 год. до 16:00 часа.

11. Офертите ще бъдат отворени на:28.10.2014 г. от 10:00 ч.в Домашен социален патронаж, ул. "Възраждане" № 53, ет. 4, стая № 2 при условията на чл.68, ал.3и ал.4 от ЗОП.

ДОКУМЕНТИ | Заповед дата цена | Договор

Информация за плащане по договор

Информация за плащане

Информация за плащане (февруари 2015)

Информация за плащане (март 2015)

Информация за плащане (април 2015)

Информация за плащане (май 2015)

Информация за плащане (юни 2015)

Информация за плащане (юли 2015)

https://www.livechatalternative.com/