Доставка на дизелово гориво маркиран червен за отопление през 2014год.

петък, 17 януари 2014 832

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОУ „Христо Ботев” с адрес : с. Румянцево 5785, ул. ”Централна” № 18, тел.06985/2216, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед. № 115/17.01.2014 на Директора на ОУ „Христо Ботев” при следните условия:

1. Предмет на поръчката: “Доставка на дизелово гориво маркиран червен за отопление през 2014год.”

2. Вид на процедурата:чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП: доставки

3. Код съгласно класификатора: Дизел за отопление маркиран червен с 0,001%S, с Шифър по ЕКП:02144400045

4. Прогнозна стойност на поръчката – 35 000 лв.без ДДС

5. Количесто или обем на поръчката:

Количеството на „Дизелово гориво маркиран червен” за отопление на ОУ „Христо Ботев” ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора.

6. Място за изпълнение на поръчката: с. Румянцево, ул. „Централна” 18

7. Условия и начин на финансиране: със собствени средства и европейско финансиране по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ ; чрез банков превод в лева, в срок предложен от кандидата в дни.

8. Квалификационни изисквания към кандидатите - Участници могат да бъдат юридически или физически лица. Всеки участник може да подаде само една оферта.

Участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, 2 и 5 ще бъде отстранен от участие и подадената от него оферта няма да бъде оценявана.

9. Техническо предложение - Образец № 1

10. Ценово предложение - Образец № 2;

11. Показател за избор – Икономически най - изгодна офертата с показатели за оценка на офертите както следва:

Показатели и методика за оценка при максимален брой точки – 100т

• Най-ниска предложена цена в левове за един литър гориво,включваща всички данъци и разходи по доставката до училището макс.брой точки – 90 брой точки брой точки на офертата = минимална предложена цена / (разделена на) цена на доставчика * (умножена по) максимален брой точки

• Схема за разсрочено плащане макс.брой точки – 5 брой точки брой точки на офертата = брой предложени дни разсрочено плащане (разделена на )/максимален брой предложени дни за разсрочено плащане *(умножена по)максимален брой точки

• Най-кратък срок за изпълнение на доставката –макс.брой точки – 5 брой точки брой точки на офертата = минимален предложен срок за изпълнение на доставката/(разделена на)предложен срок за изпълнение на доставката*макс.брой точки

Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”
Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от ОУ „Христо Ботев” изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в канцеларията на ОУ „Христо Ботев” с адрес : с. Румянцево 5785, ул. ”Централна” № 18 не по-късно от 12.00 часа на 29.01.2014 год.

С уважение,

Иван Величков

Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Румянцево

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/