Доставка, чрез покупка на готови бетонови изделия за изграждане на тротоарна настилка за нуждите на Община Луковит по възлагане на дейности по „ОСПОЗ”

понеделник, 09 декември 2013 828

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Доставка, чрез покупка на готови бетонови изделия за изграждане на тротоарна настилка за нуждите на Община Луковит по възлагане на дейности по „ОСПОЗ”.

2.Общо количесто или обем: Предвидено е изграждане на паркинг в Централна градска част на ул. „Възраждане” № 75-96, УПИ І, кв. 68 с обща площ на тротоарната настилка 2000 м 2 и полагане на бетонови бордюри 440 бр.

Блокчета, тип „паве” 550 м 2 в цвят червен 20mm/10mm/6mm отговарящи на БДС EN 1338: 2005.

Блокчета, тип „паве” 1 500 м 2 цвят сив- 20mm/10mm/6mm отговарящи на БДС EN 1338: 2005.

Бардюр пътен с фаска – сив - 25mm/15mm/50 mm отговарящи на БДС EN 1340: 2005, клас 2.

3. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена

4. Срок на валидност на офертните предложения – 30 календарни дни.

5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”.


6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 17.12.2013 год.

https://www.livechatalternative.com/