Доставка, чрез покупка на: 3 /три/ броя нови лекотоварни автомобила за нуждите на Домашен Социален патронаж- Община Луковит

вторник, 18 март 2014 867

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви,
отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка на: 3 /три/ броя нови лекотоварни автомобила за нуждите на Домашен Социален патронаж- Община Луковит„

1. Вид на процедурата: 101а, ал.2 от ЗОП

2.Обект на поръчката : Доставка

3. Код съгласно класификатора: 34110000- Леки автомобили

4. Прогнозна стойност на поръчката – 41 000 без ДДС

5. показател за избор: най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 26.03.2014 год.

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/