ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2016 година


ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

2016 година

 

Общинският годишен план за младежта е програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.

Общинския годишен план за младежта наОбщина Луковит за 2016г. е структуриран според

приоритетите в следните ключови документи:

 • Закон за младежта, който е в сила от 20.04.2012 год.;
 • Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 год.;
 • СтратегияЕВРОПА2020заинтелигентен,устойчивиприобщаващрастеж, коятос инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната европейска доктрина,насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда;
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта;

При  разработването  на Общинскиягодишен план  за  младежтаса  взети  под  внимание  и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновенатарамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018).

Планът за действие през 2016 год. в Община Луковит е насочен към определяне на  средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.

 

 1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

  В Община Луковит с  население 19 760, младите на възраст от 15г.до 29г. са общо 3790, от които по-голямата част от тях – 2111са в гр. Луковит, 429 – в с. Дерманци, 271 – в с. Торос. Безработните млади хора, регистрирани в бюрото по труда са приблизително 340 по данни към м. февруари 2016г., като голяма част от тях нямат практически и трудов опит по придобита специалност или са само с основно образование. Това е сериозна пречка за намиране на работа и социална ангажираност.

През 2015 година започналите работа млади хора до 29 години на първичния пазар са 284, като в това число 148 младежи на възраст до 24 години. По мерките за заетост на основание Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 9 млади хора, в това число до 24 години – 4 лица, а до 29 години – 5 младежи.  По схеми „Подкрепа за заетост“ и „Младежка заетост” на ОПРЧР 122 младежи са намерили работа, като в това число 46 младежи на възраст до 24 години, по Национални програми 13 младежи са започнали работа. През отчетната година на първичен пазар са намерили работа 432 младежи, като 148 от тях са на възраст до 24 години.

Безработицата сред младите хора отбелязва темпове на понижение през 2015година в сравнение с показателите от предходната отчетна година. Това изследване е на база официални данни, тук не попадат младежите формиращи т. нар. „скрита безработица“.

Проучванията показват, че сред младежите все още остава силна зависимостта им от семейната среда и родителите. Показателно за това е фактът, че често младежите над 18 години биват финансово издържани от своите родители. През последните години активността на младите хора се ориентира – от частния икономически сектор към държавната администрация.

Община Луковит насочва усилията си към осъвременяване на материалната база за по-висок стандарт на образование. През изминалата година на територията на Община Луковит беше осигурена Закрила на три деца с изявени дарби в областта на спорта. В края на периода за трета поредна година се състоя традиционната церемония „Спортист на годината на Община Луковит`2015”.

Голяма част от младежите от ромски произход са с по- ниско от средно образование. Те не посещават училище както поради социални причини, така и поради нежеланието си да учат, което се определя от техните традиции и начина им на живот. Нормален при тях е факта, образованието на децата (особено на момичетата) да приключва след завършването на четвърти клас. През 2014/2015 учебна година е установено понижение на броя на отпадналите ученици, спрямо предходната /2013/2014 учебна год./. За 2014/2015 уч. год. броят им е 29, докато през 2013/2014 уч. год. е бил 33. Най-голям е броят на отпадналите ученици, които са емигрирали, заедно със своите родителите.

       Трудностите, които стоят пред младежкото развитие са резултат от негативните демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите - от друга и от трета – недостатъчните финансови ресурси, с които се насърчава предприемачеството сред младите хора и развитието на младежките структури.

       Настоящият план цели насърчаване на младите хора като активна част от европейската общност в тяхното развитие, като личности и граждани, постигане на пълноценното им участие в обществения живот и оказване на обществена подкрепа към младежките инициативи и кампании, посветени на значими за общността каузи.
 
 1. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА  ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

 

Община Луковит насочва усилията си към четири основни приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:

 • Участие;
 • Информация;
 • Доброволчески дейности;
 • По-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.

Основните цели на общинския план са следните:

 • Насърчаване на младите хора да създават и развиват младежки организации чрез публични кампании за популяризиране на перспективите за обществено, професионално и личностно израстване на младежите, организирани в сдружения, клубове, асоциации и други неправителствени форми.
 • Перманентни инициативи за приобщаване към значими общински каузи на неорганизираните млади хора.
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.
 • Публична подкрепа за реализиране на младежки кампании и младежки инициативи.
 • Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство.
 • Социална и културна интеграция на младите хора в обществото.
 • Насърчаване към активна гражданска позиция и обществено полезна дейност.
 1. ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА.
 • Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора;
 • Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
 • Насърчаване към здравословен начин на живот;
 • Превенция срещу социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
 • Развитие на младежкото доброволчество;
 • Насърчаване към гражданска активност;
 • Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони;
 • Междукултурно младежко общуване;
 • Ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

За изпълнение на заложените дейности в Програмата за развитие на младежта Община Луковит работи съвместно с органите по образованието, социални институции, НПО и други. Настоящият  план е разработен на основа направените изводи и набелязаните задачи за подпомагане на младежката активност на територията на Община Луковит. Той ще осигури по–висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора и съответствие с принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

 

 1. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

 

Контролът, отчетността и публичността  по изпълнението на плана се осъществява от експерти на  общинската администрация.

Мониторинг и оценка на текущото изпълнение на утвърдените дейностите в плана ще се осъществява от експерти от ангажираните институции, общински съветници, НПО и местни неформални лидери и граждани.

  Предвижда се да бъде направена крайна оценка на изпълнението на Общинския годишен план за младежта в Община Луковит за установяване на съответствието, ефективността и устойчивостта на планираните и реализирани дейности.

Общинският годишен план за младежта в Община Луковит е отворен и подлежи на актуализация през целия период.

 

 1. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

Планът ще бъде публикуван на сайта на общината, за да се осигури достъп на всички заинтересовани страни. Информация за плана и неговото изпълнение ще бъде публикувана периодично в сайта на общината и социалните мрежи.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

  Дейности Отговорни институции Период Контрол  
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  
1.1. Проучване на мнението и нагласите на младежите;

Община Луковит;

Педагогически съветници в училищата

2016 год. Годишен  
1.2. Стажуване в общинската администрация Община Луковит 2016 год. Годишен  
1.3.

Насърчаване

на работодателите

да осигуряват възможности за повишаване на

квалификацията на млади

работници и служители

Община Луковит;

Дирекция „Бюро по труда”.

2016 год.

Годишен  
1.4. Намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици.

Община Луковит;

Директори на училища;

Инспектор ДПС;

ОЗД.

2016 год. Годишен  
1.5. Предлагане на възможност за придобиване на трудов стаж на младежи до 29 години чрез ОПРЧР. Дирекция „Бюро по труда”

2016 год.

Годишен  
2.    
Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  
2.1. Предлагане на качествени информационни услуги на младежите с актуална и достъпна информация, съобразена с техните потребности.

Община Луковит;

Читалища; Училища.

2016 год. Годишен  
2.2. Организиране на общински информационни кампании за младите хора в Община Луковит, свързани с отбелязването на световните дни, обвързани с определена кауза.

Община Луковит;

Училищни комисии;

Инспектор ДПС.

   2016 год.

Годишен  
2.3. Запознаване на младите хора с правата им като граждани и с възможностите, които им се предоставят от приетия Закон за младежта.

Община Луковит;

Читалища.

2016 год. Годишен  
3.    
Насърчаване на здравословния начин на живот  
3.1. Превенция на факторите, които водят до поставянето на здравето на младите хора под риск.

Община Луковит;

Училища; Медицински персонал в училище.

    2016 год.

Текущ

 
3.2. Провеждане на кампании разясняващи въздействието на психотропни вещества, цигари, алкохол.

Община Луковит;

Училища; Инспектор ДПС; Медицински персонал в училище

    2016 год.

Годишен  
3.3. Провеждане на кампании по отношение на ранното майчинство; здравословен начин на живот „рационално хранене и движение“.

Община Луковит;

Училища; Медицински персонал в училище

    2016 год.

Годишен  
3.3.

Стимулиране на ученическия и клубния спорт; Турнир „За купата на Кмета на Община Луковит“;

Традиционната церемония „Спортист на годината на Община Луковит”.

Община Луковит;

Училища;

Спортни клубове.

2016 год.

Годишен  
4.    
Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение  
4.1. Осигуряване на достъп на млади хора в неравностойно положение до специализирани услуги за социална интеграция.

Община Луковит;

Дирекция „Социално подпомагане“

2016 год. Годишен  
4.2 Насърчаване на трудова заетост на млади хора с увреждания Община Луковит; Д"БТ" 2016 год. Годишен  
5.    
Развитие на младежко доброволчество  
5.1. Проучване на мнението и нагласите на младежите за участие в доброволчески кампании;

Община Луковит;

Училища.

2016 год. Годишен  
5.2. Организиране на информационни кампании за популяризиране на доброволчеството;

НПО; училища;

Община Луковит

2016 год. Годишен  
6.    
Повишаване на гражданска активност на младите хора  
6.1. Проучване на мнението и нагласите  на младежите;

Община Луковит;

Читалище.

2016 год. Годишен  
6.2. Инициативи провеждани от Общински ученически съвет

Община Луковит;

2016 год. Годишен  
6.3. Участие по НП “Активиране на неактивните лица”

Община Луковит;

2016 год. Годишен  
7.    
Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони  
7.1. Достъп до образование в малките населени места и селските райони.

Община Луковит;

Училища.

2016 год. Годишен  
7.2. Осигуряване на достъп до информация в малките населени места и селските райони.

Община Луковит;

Кметства,

Читалища.

2016 год. Годишен  
8.    
Развитие на междукултурния и международния диалог  
8.1. Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване и толерантност.

Община Луковит;

Училища;

Читалища.

2016 год. Годишен  
8.2. Проучване на мнението и нагласите  на младежите относно чувството за принадлежност към ЕС;

Община Луковит;

Училища;

Читалища.

2016 год. Годишен  
8.3. Анкетно проучване относно емиграционните нагласи сред младите хора.

Община Луковит;

Читалища.

2016 год. Годишен  
8.4. Осигуряване на информация за възможности за участие в международни инициативи, срещи и други прояви;

Община Луковит;

ДБТ.

2016 год. Годишен  
9.    
Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността  
9.1. Превенция срещу рисково и девиантно поведение.

Секретар на МКБППМН;

Инспектор ДПС.

2016 год. Текущо  
9.2. Изграждане на доверие към институциите и правоохранителните органи.

Община Луковит;

Училищни комисии;

Инспектор ДПС.

2016 год. Годишен  

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени в Плана  са в рамките на одобрения бюджет на Община Луковит и средства от оперативните програми.