Реализирани


Проект са наименование „Подкрепа за достоен живот“ 2010-2014 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” BG051PO001-5.2.09

Номер на споразумение

BG09-11-04-1

Наименование на проекта

Подкрепа за достоен живот

Цел на проекта

Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Чрез предоставяне на услугата „Личен асистент” се създават възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на ежедневието си и се подкрепят техните семейства, с възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

Основни дейности

Създаване на Банка с лични асистенти от всяка община – партньор по проекта.

Процедура за оценка и класиране на кандидати за използване на услугата „Личен асистент”.

Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата – в Община Луковит са включени 21 потребители и 22 лични асистенти.

Срок на изпълнение

от 2 ноември 2010 г. до 30 август 2014 г.

Бенефициент

Агенция „Социално подпомагане”

Община Луковит е партньор

Стойност на проекта

252 506,63 лв.


Проект с наименование „Обществена трапезария в гр. Луковит” 2014 г.

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика

Номер на договор

РД04-210/23.09.2014 г.

Наименование на проекта

Обществена трапезария в гр. Луковит

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 60 социално слаби, самотно живеещи и лежащо болни лица.

Срок на изпълнение

октомври – декември 2014 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

Домашен социален патронаж гр. Луковит

Стойност на проекта

8 694 лв.


Проект с наименование „Подкрепа за заeтост” 2014

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1-11 „Подкрепа за заетост”

Номер на договор

ESF-1111-04-07-0128

Наименование на проекта

Подкрепа за заетост

Цел на проекта

Осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда и инвестиране в знанията и уменията им, чрез обучение по ключови компетентности.

Основни дейности

Извършване на подбор на 27 безработни лица и сключване на трудови договори, предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 „Умение за учене” по утвърдена програма от наставник, осигуряване на субсидирана заетост за период от 6 месеца.

Срок на изпълнение

2014 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

61 560 лв.


Проект с наименование „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех”

Източник на финансиране

ОП „Адиминстративен капацитет  2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос  ІI„Управление на човешките ресурси ”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,  бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Номер на договор

№ 12-22-84/22.05.2013 г.

Наименование на проекта

Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех

Цел на проекта

Да се подобри качеството и ефективността на работата на администрацията на община Луковит чрез повишаване на професионалната компетентност на нейните служители

Основни дейности

Обучения на служителите, чрез ИПА и външни изпълнители, на теми:

-          Делова етика

-          Управление на промяната, времето и стреса

-          Работа с електронно подписани документи

-          Усъвършенстване на вътрешните комуникации  . залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото

-          Подобряване процеса на работа и обратна връзка с изпълнението

-          Лична ефективност

Срок на изпълнение

2013 г. – 2014 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

51 991 лв.


Проект с наименование „По-добрата грижа“

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

Номер на договор

BG051РО001-5.1.04.-0032-С0001

Наименование на проекта

По-добрата грижа

Цел на проекта

Осигуряване на достоен живот за хора, които са в пълна или частична невъзможност за обслужване и са в риск от социална изолация.

Основни дейности

Към съществуващия Домашен социален патронаж в гр. Луковит се създава Звено за услуги в домашна среда. Звеното ще предоставя по иновативен начин 3 типа почасови услуги в домашна среда: за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.

Одобряване и включване в проекта на 80 потребители от цялата община – деца и лица с увреждания и самотно живеещи хора със затруднения в самообслужването.

Подбор, обучение и наемане на персонал на Звеното – 15 лични асистенти, 4 социални асистенти, 29 домашни санитари, сътрудник „Социални дейности в социални услуги” и психолог.,Обгрижване на 80 потребители  във всички населени места от общината

Срок на изпълнение

от януари 2013 г. до май 2014 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

241 267,93 лв.


Проект с наименование „Прилагане на енергийно ефективни мерки в ЦДГ „Звънче”, ЦДГ „Червена шапчица” и ЦДГ „Слънце” гр. Луковит”

Източник на финансиране

Международен фонд „Козлодуй”

Процедура

Мярка 3 Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради, Операция 2: 178 малки общини

Номер на договора

№99.3, №99.6, №99.1

Наименование на проекта

Прилагане на енергийно ефективни мерки в ЦДГ „Звънче”, ЦДГ „Червена шапчица” и ЦДГ „Слънце” гр. Луковит

Цел на проекта

Внедряване на енергоефективни мерки в три детски градини, спестяване на въглеродни емисии.

Основни дейности

ЦДГ „Звъчне”:

- топлинно изолиране на стени;

- подмяна на дограма - 234 кв.м;

- топлинно изолиране на покрива - 462 кв.м;

- монтаж на система за автоматично управление на

  температурата в сградата;

- подмяна на осветителни тела - 65 бр.

ЦДГ „Червена шапчица”:

- топлинно изолиране на стени - 515 кв.м;

- подмяна на дограма - 252 кв.м;

- топлинно изолиране на покрива - 383 кв.м;

- подмяна на отоплителни тела и изолиране на тръбна

  мрежа - 70 бр.;

- монтаж на соларна инсталация за топла вода;

- подмяна на осветителни тела - 65 бр.

ЦДГ „Слънце”:

- топлинно изолиране на стени - 583 кв.м;

- подмяна на дограма - 86,61 кв.м;

- топлинно изолиране на покрив - 572 кв.м.

- подмяна на отоплителни тела и изолиране на тръбна

  мрежа - 72 бр.;

- монтаж на соларна система за битово горещо

  водоснабдяване;

- подмяна на осветителни тела - 98 бр.

Срок на изпълнение

2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

230 771 евро


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2013 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2013 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 19.12.2012 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 86 продължително безработни лица за осъществяване на територията на град Луковит и селата Дъбен, Дерманци, Карлуково, Беленци, Тодоричене, Торос, Бежаново, Петревене, Румянцево, Ъглен, Пещерна на комунално-битови дейности, социални дейности и поддръжка, дейности с траен характер, включващи:

-  ремонт на тротоарни настилки;

-  ремонт и освежаване на Градски стадион-Луковит;

- почистване коритото на река Златна Панега;

- почистване на дерета и канали.

Срок на изпълнение

2013 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

182 530,26 лв.


Проект по Регионална програма за заетост 2013 г.

Източник на финансиране

Регионална програма за заетост 2013 г., финансирана от Държавния бюджет съгласно Национален план за действие по заетостта

Процедура

Национален план за действие по заетостта 2013 г.

Номер на договор

Договор за заетост от 26.03.2013 г.

Наименование на проекта

Регионална програма за заетост Община Луковит 2013 г.

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане сградите на кметствата в общината

Основни дейности

Сключване на трудови договори със 7 безработни лица под 29-годишна възраст и над 50-годишна възраст за период от 6 месеца на длъжност „работник, поддръжка”, поддържане сградите на кметствата в селата Бежаново, Ъглен, Дерманци, Торос, Петревене, Румянцево и Карлуково.

Срок на изпълнение

2013 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

17 276 лв.


Проект с наименование „Градинка в с. Торос, Община Луковит”

Източник на финансиране

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите

Номер на договор

№8980/17.04.2013 г.

Наименование на проекта

Градинка в с. Торос, Община Луковит

Цел на проекта

Облагородяване и озеленяване на с. Торос, Община Луковит, чрез създаване на малка градина в централната част на селото.     

Основни дейности

Затревяване, засаждане на цветя, вечнозелени храсти и дървета, монтиране на пейки и кошчета за отпадъци.

Срок на изпълнение

2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

9 790,43 лв.


Проект с наименование „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Тодоричене”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Процедура

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Номер на договора

11/321/00557 от 11.05.2010 г.

Наименование на проекта

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Тодоричене

Цел на проекта

Обновяване и развитие на селата в Община Луковит, подобряване състоянието на инфраструктурата и свързаните с околната среда дейности.

Основни дейности

Изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води с дължина 1645 м.

Изграждане на пречиствателна инсталация за 824 жители.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 987 588 лв.


Проект с наименование „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Торос”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Процедура

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Номер на договора

11/321/00563 от 11.05.2010 г.

Наименование на проекта

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Торос

Цел на проекта

Обновяване и развитие на селата в Община Луковит, подобряване състоянието на инфраструктурата и свързаните с околната среда дейности.

Основни дейности

Изграждане на канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води с дължина 2148 м.

Изграждане на пречиствателна инсталация за 2842 жители.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

3 574 998 лв.


Проект с наименование „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Петревене и село Румянцево”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Процедура

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Номер на договора

11/321/00564 от 11.05.2010 г.

Наименование на проекта

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на село Петревене и село Румянцево

Цел на проекта

Обновяване и развитие на селата в Община Луковит, подобряване състоянието на инфраструктурата и свързаните с околната среда дейности.

Основни дейности

Изграждане на канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води с дължина 1817 м в с. Петревене.

Изграждане на канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води с дължина 2424 м в с. Румянцево.

Изграждане на пречиствателна инсталация за 1015 жители в с. Петревене.

Изграждане на пречиствателна инсталация за 1334 жители в с. Румянцево.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

4 689 552 лв.


https://www.livechatalternative.com/