Реализирани


Проект с наименование „Подобряване на средата за живот и бизнес в Община Луковит”

Източник на финансиране Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Мярка Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението от селските райони”
Номер на договора 11/321/01415 от 14.12.2013 г.
Наименование на проекта Подобряване на средата за живот и бизнес в Община Луковит
Цел на проекта

Подобряване на пътната инфраструктурата и общото икономическо развитие на територията на общината чрез реконструкция и подобряване на пътната мрежа.

Насърчаване на частната инициатива и създаване на благоприятни условия за инвестиции в региона чрез насърчаване мобилността на работната сила.

Подобряване условията за живот чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура в общината и в частност в с. Петревене.

Основни дейности

Рехабилитация на 5,082 км от път ІV 30044 от село Румянцево до село Карлуково.

Реконструкция на 3,150 км водопроводна мрежа в село Петревене.

Срок на изпълнение 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Стойност на проекта 5 281 633 лв.


Проект с наименование „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийноефективно улично осветление в гр. Луковит и две детски площадки в гр. Луковит и по една площадка в селата Торос, Ъглен, Петревене и Беленци”

Източник на финансиране Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Мярка Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Номер на договора 11/321/00743 от 30.11.2012 г.
Наименование на проекта Интегриран проект за обновяване на улично осветление, рехабилитация на градски площад и изграждане на две детски площадки в гр. Луковит и по една площадка в селата Торос, Ъглен, Петревене и Беленци
Цел на проекта Подобряване качеството на живот в населените места на общината и превръщането им в привлекателни места за живот, като по този начин се постигне задържане на населението, особено на младите хора и младите семейства с деца в родните им места и преодоляване на миграцията към големите градове
Основни дейности

Подмяна на уличното осветление в гр. Луковит с енергийно-ефективно.

Реконструкция на площад „Трети март” в гр. Луковит.

Изграждане на детски площадки за игра на деца на възраст от 3 до 12 години – две в гр. Луковит и по една в селата Петревене, Беленци, Торос и Ъглен.

Срок на изпълнение 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Стойност на проекта 2 244 972 лв.


Проект с наименование „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит”

Източник на финансиране ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Процедура

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

BG161PO005/10/2.10/07/2 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”

Номер на договора DIR 5112122-С002 от 11.07.2012 г. и Допълнително споразумение №1 от 17.07.2014 г.
Наименование на проекта Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит
Цел на проекта Постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Луковит, в съответствие с националното и европейското законодателство в областта на отпадъците. Намаляване на замърсяването на околната среда, увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането, установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.
Основни дейности и етапи на изпълнение

Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит:

- Външни връзки – довеждаща инфраструктура /електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път до РЦУО/;

- Изграждане на клетка 1 на регионалното депо за неопасни отпадъци и стопански двор;

- Изграждане на вътрешната инфраструктура Изграждане на площадка за компостиране на „зелени” отпадъци на площ 6100 m2.;

- Изграждане на общински център за рециклиране;

- Система за улавяне на газовете.

Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци –Тетевен

Очаквани резултати

Постигане на регионалните цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците:

2015 г. – рециклиране и оползотворяване – 14,95%; рециклиране – 37,61%

2020 г. – рециклиране и оползотворяване – 29,81%, рециклиране – 71,94%

Срок на изпълнение до 11 ноември 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Община Тетевен, Община Червен бряг, Община Роман, Община Ябланица, Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит
Стойност на проекта

22 359 067,09 лв., от които:

европейско съфинансиране – 18 054 946,68 лв.

национално съфинансиране – 3 186 167,06 лв.

собствено съфинансиране – 1 117 953,35 лв.


Проект с наименование „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит”

Източник на финансиране ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.%
Номер на договора DIR-51011116-C047 от 24.09.2012 г.
Наименование на проекта Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит
Цел на проекта Изграждане на канализационна мрежа за отпадъчни води, Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ и реконструкция/рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа по трасето на новоизградената канализационна мрежа на територията на гр. Луковит. Осигуряване на третиране и пречистване на отпадъчните води, както и подобряване на качеството и надеждността на питейните води. Подобряване качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване за гр. Луковит. Постигане високо ниво на опазване на околната среда в района на Луковит, в съответствие с националното и европейското законодателство в областта на водите, както и значителен принос в опазването на биоразнообразието в резултат на преустановяване постъпването във водоприемника на замърсени фекални води.
Основни дейности и етапи на изпълнение

Изграждане на канализационна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит

Реконструкция - рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит

Изграждане на ГПСОВ – гр. Луковит с водоприемник на заустване р. Златна Панега

Елементи на техническата инфраструктура до ГПСОВ – гр. Луковит (довеждащ път, електрозахранване, довеждащ водопроовод и довеждащ канализационен колектор)

За нуждите на стратегическото и тактическо планиране на изграждането на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Луковит е въведено условно зониране на града:

ЗОНА СЕВЕРОЗАПАД – изграждане на клон ІІІ, профил 92 по ул. „Иван Вазов”, профил 64 по част от ул. „Оряховска”, където канализацията е смесена. По ул. „Сан Стефано” и ул. „Ал. Стамболийски” канализацията е разделна – битова и дъждовна.

ЗОНА ЮГОИЗТОК – цялостно изграждане на главни колектори ІV и V, където канализацията е разделна и второстепенната канализационна мрежа към главните клонове.

ЗОНА СЕВЕРОИЗТОК – изграждане на ГПСОВ, доизграждане на довеждащ, отвеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура, обезпечаваща работата на пречиствателната станция.

Индикатори за изпълнение

- Изградена ГПСОВ – гр. Луковит (свързана към канализационната мрежа) – 1 бр.

- Новоизградена канализационна мрежа (вкл. довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Луковит; битова и дъждовна канализация) – 18,827 км.

- Рехабилитирана и подменена водопроводна мрежа – 11,455 км.

Срок на изпълнение до 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Асоцииран партньор „ВиК” АД гр. Ловеч
Стойност на проекта

34 036 505, 68 лв., от които:

европейско съфинансиране – 26 412 328,41 лв.

национално съфинансиране – 6 603 082,10 лв.

общинско съфинансиране – 1 021 095,17 лв.   


Проект с наименование „Грижа за всеки”

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Процедура

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

Номер на договора

BG05M9OP001-2.002-0019-C001

Наименование на проекта

Грижа за всеки

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот чрез интегрирани здравно-социални услуги и подкрепа в зависимост от нуждите и потребностите на хора в неравностойно положение.

Основни дейности

Достъп до интегрирани услуги чрез създаване на Център за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Обучение на персонала за предоставяне на услугите. Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране, и/или супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност. Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра. Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.

Срок на изпълнение

Начало – 01.11.2015 г.

Продължителност – 20 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

499 773,84 лв.


Проект с наименование „Инвестиция в капацитет – успешна община”

Източник на финансиране ОП „Административен капацитет 2007-2013 г.”
Процедура Приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-04
Номер на договор М13-22-72/04.08.2014 г.
Наименование на проекта Инвестиция в капацитет – успешна община
Цел на проекта Повишаване капацитета и квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения 
Основни дейности Обучения на 75 служители от общинската администрация, включително служители от кметствата на Община Луковит, проведени в Института за публична администрация (ИПА). 
Срок на изпълнение август 2014 г. – до 4 август 2015 г.
Бенефициент Община Луковит 
Стойност на проекта 91 154,41 лв.

 

 


Проект с наименование „У дома – най-доброто за децата“

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Схема “Да не изоставяме нито едно дете” - BG051РО001-5.2.12.

Компонент 2:Разкриване на социални услуги в общността

Номер на договор

№ BG051PO001-5.2.12.0010-С0001 от 12.12.2013 г.

Наименование на проекта

У дома – най-доброто за децата

Цел на проекта

Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип и нова съпътстваща социална услуга в общността в гр. Луковит като елемент от устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания

Основни дейности

Разкриване на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - в построените 2 нови ЦНСТ ще бъдат настанени общо 24 деца, изведени от домовете, ще има и 4 места за деца от общността при нужда от спешно настаняване и Център за социална рехабилитация и интеграция за 30 деца и младежи от общината, който ще предлага комплекс от социални услуги от 29 души обучен персонал.

Срок на изпълнение

30.04.2015 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

438 440,58 лв.


Проект по Регионална програма за заетост 2014 година

Източник на финансиране

Регионална програма за заетост 2013 г., финансирана от Държавния бюджет съгласно Национален план за действие по заетостта

Процедура

Процедура 2014 г.

Номер на договор

Договор за заетост от 24.03.2014 г.

Наименование на проекта

Регионална програма за заетост Община Луковит 2014 г.

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на гробищните паркове

Основни дейности

Сключване на трудови договори със 7 безработни лица над 50-годишна възраст и лица с ниска квалификация и образование за период от 6 месеца на длъжност „работник, поддръжка”, поддържане гробищните паркове в гр. Луковит и селата Дерманци, Торос и Бежаново.

Срок на изпълнение

2014 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

19 250 лв.


Проект с наименование „Подкрепа за заетост” 2014 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1-11 „Подкрепа за заетост”

Номер на договор

ESF-1111-04-07-0128

Наименование на проекта

Подкрепа за заетост

Цел на проекта

Осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда и инвестиране в знанията и уменията им, чрез обучение по ключови компетентности.

Основни дейности

Извършване на подбор на 27 безработни лица и сключване на трудови договори, предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 „Умение за учене” по утвърдена програма от наставник, осигуряване на субсидирана заетост за период от 6 месеца.

Срок на изпълнение

2014 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

61 560 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2014 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2014 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 27.12.2013 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 25 продължително безработни лица за осъществяване на територията на град Луковит и село Дъбен на комунално-битови дейности, социални дейности и поддръжка, дейности с траен характер, включващи:

- ремонт на тротоарни настилки;

- почистване коритото на река Златна Панега;

- почистване на Кръгоярското дере-Луковит.

Срок на изпълнение

2014 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

101 742,73 лв.


Проект с наименование „Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури”

Източник на финансиране

ОП „Адиминстративен капацитет  2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

Номер на договор

№ 12-11-24 /15.10.2012 г.

Наименование на проекта

Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури

Цел на проекта

Подобряване на работата и ефективно функциониране на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез насърчаване на организационното развитие на административните структури. 

Основни дейности

Извършване на функционален анализ.

Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на на трите общински администрации.

Оптимизиране на структурите и подобряване на организацията.

Съпътстващи обучения на служителите

Срок на изпълнение

2012 г. – 2014 г.

Бенефициент

Община Червен бряг

Община Луковит е партньор

Стойност на проекта

191 129 лв.


Проект с наименование „Магията на долината на Панега – маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг“

Източник на финансиране

ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“

Процедура

Схема "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

BG161PO001-3.2.03/2012

Номер на договор

BG161PO001-3.2.03/2012/006 от 20.02.2013 г.

Наименование на проекта

Магията на долината на Панега – маркетинг  на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг

Цел на проекта

Да насърчи създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и да повиши ефективността на регионалния маркетинг на територията на трите съседни общините Луковит, Ябланица и Червен бряг, основаващ се на базата на общи природни, географски, социално-икономически, културни и други ресурси

Основни дейности

Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на Панега“.

Рекламни дейности и промоция.

Публични прояви и информационни събития.

Участие в туристически борси и изложения.

Изследване въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности .

Срок на изпълнение

19.02.2015 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

460 122,60 лв., от които:

европейско съфинансиране – 391 104,21 лв.

национално съфинансиране – 46 012,26 лв.

общинско съфинансиране – 23 006,13 лв.


https://www.livechatalternative.com/