Реализирани


Проект с наименование „Младежка гаранция в Луковит”


Проект с наименование „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит”


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54“


Проект по схема „Обучения и заетост на младите хора“, 1 етап 2016 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост на младите хора“

Номер на договор

Договор за заетост ОЗМ-1-04-07-124 #1 от 17.02.2016 г.

Наименование на проекта

Обучения и заетост на младите хора

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на зелени площи, канавки, гробищни паркове

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 118 безработни лица до 19-годишна възраст за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“. Поддържане на зелени площи, канавки и гробищни паркове в гр. Луковит и селата Дерманци, Торос, Петревене, Беленци, Карлуково, Румянцево, Тодоричене, Ъглен и Бежаново.

Срок на изпълнение

2016 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

369 684 лв.


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2“

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор ЕЕ 177/17.03.2015 г., анекс 1 към  ЕЕ 177/17.03.2015 г
Обект Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”
Цел на програмата Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
Основни дейности Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”, чрез: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив и полагане на хидроизолация, топлинно изолиране на сутерен, подмяна на дограма.
Срок на изпълнение 2015 г. – 2016 г.
Бенефициент

Сдружение на собствениците „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта 458 214,77 лв.


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ №10“

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор

ЕЕ 37/04.03.2015 г.

Обект

Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

Цел на програмата

Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност

Основни дейности

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”, чрез: топлинно изолиране на външните стени с топлоизолационна система от фасадни плочи EPS с дебелина 10 см; топлоизолиране на пода с топлоизолационни плочи от XPS с дебелина 4 см; топлоизолиране на покрива; подмяна на дограмата на сградата и подмяна на хоризонтални ВиК щрангове в сутерена.

Срок на изпълнение

2015 г. – 2017 г.

Бенефициент

Сдружение на собствениците „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта

582 524 лв.


Проект за сформиране Местна инициативна група Луковит-Роман по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Източник на финансиране Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Процедура Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
Номер на договор Тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.
Наименование на проекта Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
Цел на проекта

- Подпомагане на процеса по създаване на местна инициативна група в селски район;

- Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива група на местно ниво;

- Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие;

- Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд;

- Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Основни дейности

– Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие;

– Проучване и анализ на територията на двете общини;

– Учредяване на МИГ Луковит - Роман;

– Обучение екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и местни лидери;

– Разработване на Стратегия за местно развитие Луковит - Роман;

– Дейности, свързани с администрирането на проекта.

Срок на изпълнение 6 месеца - до 31.05.2016 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Община Роман, НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит“, „Балкански център „Дипломат“ ООД
Стойност на проекта 48 895,75 лв.


Проект с наименование „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на Детска ясла „Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и Сградата на общинска администрация“

Източник на финансиране Национален доверителен екофонд /НДЕФ/
Процедура Инвестиционна програма за климата
Номер на договор Договор № 009 ИПК/18.09.2015 г.
Наименование на проекта Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на Детска ясла „Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и Сградата на общинска администрация
Цел на проекта Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради и намаляване на емисиите на парниковите газове.
Основни дейности

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект 1 – Детска ясла „Щастливо детство“ гр. Луковит, чрез: подмяна на дограма, топлоизолиране на стени и покрив, смяна на котел и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на бойлери за битово гореща вода, подмяна на осветители.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект 2 – НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, чрез: топлинно изолиране на външни стени и на покрив, монтаж на соларна система за БГВ – 3 броя соларни пакета и вертикален бойлер 500 л тройна енергия с две серпентини и ел. нагревател.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Обект 3 – Сградата на Общинска администрация Луковит, чрез: подмяна на дограма, топлинно изолиране на стени и на покрив, подмяна на отоплителни тела и изолиране на тръбната мрежа, подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи.

Срок на изпълнение 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Стойност на проекта 584 871,02 лв., от които 85% са от НДЕФ и 15% са собствено съфинансиране


Проект с наименование „Нови възможности за грижа” 2015 г.

Източник на финансиране ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Процедура 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
Номер на договор Партньорско споразумение № BG05-1104-1 от 24.03.2015 г.
Наименование на проекта Нови възможности за грижа
Цел на проекта Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Основни дейности

Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата. Услугата се предоставя на:

-   хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-   хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-   семейства на деца с увреждания;

-   самотно живеещи тежко болни лица.

Срок на изпълнение 2015 г. – 29.02.2016 г.
Бенефициент Агенция за социално подпомагане
Партньор Община Луковит


Проект по Регионална програма за заетост 2015 г.

Източник на финансиране Регионална програма за заетост 2015 г., финансирана от Държавния бюджет съгласно Национален план за действие по заетостта
Процедура Процедура 2015 г.
Номер на договор Договор за заетост от 12.03.2015 г.
Наименование на проекта Регионална програма за заетост Община Луковит 2015 г.
Цел на проекта Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на гробищните паркове и зелени площи
Основни дейности Сключване на трудови договори с 15 безработни лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица за период от 6 месеца на длъжност „работник, поддръжка”; Поддържане на гробищните паркове и зелените площи в гр. Луковит и селата Дерманци, Торос, Петревене и Бежаново.
Срок на изпълнение 2015 г.
Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта 43 290 лв.


Проект с наименование „Обществена трапезария в гр. Луковит” 2015 г.

Източник на финансиране Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика
Номер на договор РД04-475/29.12.2014 г.
Наименование на проекта Обществена трапезария в гр. Луковит
Цел на проекта Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.
Основни дейности Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 60 социално слаби, самотно живеещи и лежащо болни лица.
Срок на изпълнение януари – април 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньор Домашен социален патронаж гр. Луковит
Стойност на проекта януари – април 2015 г.  –  сума: 11 316 лв.


Проект с наименование „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит“

Източник на финансиране ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Процедура Схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”
Номер на договор BG161PO001/4.1-05/2011/014 от 09.05.2013 г.
Наименование на проекта Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Луковит
Цел на проекта Да повиши качеството на живот в община Луковит като подобри възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението.
Основни дейности

Строително-монтажни работи:

- Обособяване на отделение за долекуване и продължително лечение;

-  Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;

-  Мерки за енергийна ефективност.

Доставка на медицинско оборудване за отделения:

-  Образна диагностика

- Хирургия

-  Нервни болести

-  Вътрешни болести

-  Акушерство и гинекология

-  Педиатрия

-  Физиотерапия

Срок на изпълнение 2013 г. – 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Стойност на проекта

1 997 605 лв. ,

в т. ч. безвъзмездна помощ 1 973 589 лв.,

съфинансиране от страна на общината в размер на 24 015 лв.


https://www.livechatalternative.com/