Announcements


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-670/25.02.2015 ГОД.

сряда, 25 февруари 2015 477

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №512 от Протокол №44/17.02.2015г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-453/06.02.2015 ГОД.

понеделник, 09 февруари 2015 505

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 62/05.02.2015 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4605/15.12.2014 ГОД.

четвъртък, 22 януари 2015 489

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №478 от Протокол №40/27.11.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4243/17.11.2014 ГОД.

четвъртък, 22 януари 2015 484

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват  ПИ с кадастрален …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-38/08.01.2015 ГОД.

петък, 09 януари 2015 473

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ" съобщава, че с решение №490 от Протокол №42/18.12.2014 г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4554/10.12.2014 ГОД.

сряда, 07 януари 2015 520

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват УПИ Х-594,УПИ ХІ-595, УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4175/10.11.2014 ГОД.

сряда, 07 януари 2015 470

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват: УПИ І, кв.37 по Регулационния…

ОБЯВЛЕНИЕ 05.01.2015

понеделник, 05 януари 2015 482

На основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Луковит, назначена със заповед РД-12-132/01.08.2014 г. на Директора на ОД”Земеделие”Ловеч, обявява поредно заседание за землище с.Бежаново…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4480/05.12.2014 ГОД.

петък, 05 декември 2014 479

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 682/05.12.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3989/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 474

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 614/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3990/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 508

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 615/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3991/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 497

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 616/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…