Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 603

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11. 2015 г. Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 621

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Преустройство и оборудване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 622

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №19 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Луковит към 01.12.2015 г. На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 621

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №18 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни работни заплати                      на кметовете…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 621

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №17 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне броя на кметските наместници на територията                      на  Община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 681

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №16 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ                                                 №15 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 635

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №14 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО:      УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 621

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №13 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 613

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №12 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 628

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №11 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ" На основание чл. 21, ал.1 т.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 576

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №10 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ" На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

https://www.livechatalternative.com/