Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 569

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №142 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 578

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №141 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Смяна отреждането на УПИ ХІ, кв.91 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, община Луковит, отреден „за болница“ и делбата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 612

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №140 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Заявление за изменение на Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево в обхват ПИ с кадастрални номера 598 и 599, кв.81 и улица с ОК…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 577

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №139 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортните клубове   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното решение:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 579

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №138 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Намаляване пазарната оценка на бик за разплод На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС и чл.38 и чл.110 ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 563

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №136 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 660

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №135 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Предоставяне на имот – публична държавна собственост за управление на Община Луковит на основание чл.15 от Закона за държавната…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 699

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОДИНА На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 680

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №133 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет На основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, във връзка със Заповед на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 648

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2015 г. На основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 14/23.08.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 01 септември 2016 663

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №131 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №14/23.08.2016 г. ОТНОСНО: Наредба за условията  и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училища, осъществяващи…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 12/08.07.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 20 юли 2016 615

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №12/08.07.2016 г. ОТНОСНО:    Отпускане на еднократна парична помощ на гражданин на община Луковит   На основание чл. 17  ал.1 т.3 и чл.20  от ЗМСМА…

https://www.livechatalternative.com/