Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 674

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №100 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 юни 2016 631

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №99 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Торос На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/27.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 665

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №98 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/27.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 616

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №97 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Решение №39 от 21.12.2015 г. относно определяне представители на Община Луковит в  Регионално сдружение  „ЦЕНТРАЛНА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 586

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №96 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Луковит в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. ”Триадица”…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 581

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №95 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Определяне на представител на Община Луковит в „МБАЛ проф.д-р П.Стоянов“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 575

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №94 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,     обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1 т.15  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 574

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №93 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Обезщетяване на собственици на земеделски земи в Дерманци На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.10"б" от ЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 556

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №92 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Разделяне на общински имот №149013 за обособяване на два отделни имота, промяна на начина на трайно ползване на новообразувания имот,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 632

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №91 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за разделяне на  поземлен имот с идентификатор 44327.227.28 по КККР на гр. Луковит, находящ се в местността „Бяло…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 581

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №90 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО:  Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.28 по КККР на гр. Луковит,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 567

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №89 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 44327.226.30 по КККР на гр. Луковит, находящ…

https://www.livechatalternative.com/