Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/23.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 624

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №204 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №23/23.01.2017 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №203 /22.12.2016 година, върнато от Областен управител за ново разглеждане съгласно Заповед № РД-07-2 от 06.01.2017 год.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 512

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №203 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост — земеделски земи посредством публично оповестен конкурс На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 525

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №202 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане в полза на Община Луковит на нов гробищен парк в  с.Дерманци На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 526

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №201 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №183/28.10.2016 г. на ОбС Луковит На основание чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.47 ал.5 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 519

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №200 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация в обхват кв.25 и кв.26 и улицата между тях…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 550

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №199 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват кв.21 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 642

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №198 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред безопасността на движението…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 633

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №197 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 631

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №196 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22/22.12.2016 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Луковит На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 611

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №195 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО: План-сметка за необходимите разходи за услугите по сметосъбирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 22 декември 2016 595

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №194 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.   ОТНОСНО:Актуализация на Бюджета на Община Луковит  към 01.12.2016 г. На основание чл.21 ал.1 т.6  и т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 21/01.12.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

неделя, 11 декември 2016 599

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №193 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №21/01.12.2016 г.   ОТНОСНО: Сключени договори за наем с „Български пощи" ЕАД На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, предложение вх.№297/24.11.2016 г., Общински съвет…

https://www.livechatalternative.com/