На 18 ноември 2011 г. в сградата на Община Луковит се проведе финална конференция по проект „Укрепване на подпорните стени на река Златна Панега

вторник, 14 май 2013 1281

На 18 ноември 2011 г. в сградата на Община Луковит се проведе финална  конференция по проект „Укрепване на подпорните стени на река Златна Панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит” реализиран по договор ¹BG161PO001/4.1-04/2010/008, сключен с МРРБ и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ¹BG161PO001/4.1-04/2010  „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и е с продължителност 7 месеца. Бенефициент е Община Луковит. Стойността на целия проект е 279 817,88 лв., от които 237 845,20 лв. е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 27 981,79 лв. е съфинансиране от националния бюджет и 13 990,89 лв. е собствен принос на бенефициента.
  На конференцията присъстваха Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров, Председателят на Общински съвет Луковит Калин Василев, общински съветници, представители на Общинска администрация Луковит, на неправителствени организации, на  местни и регионални медии, и граждани.
  Ръководителят на проекта инж. Иванка Йорданова-Прюне представи резултатите и ефектите от изпълнението на проектните дейности. Отчетено беше, че основната цел на проекта е постигната, а именно приложени са мерки за предотвратяване на риска от наводнения, за подобряване на жизнената среда, увеличена е сигурността и е осигурена  устойчива и екологична среда за населението на територията на град Луковит. Завършени са предвидените видове строително-монтажни работи, реализирани в централната градска част от ОК 231 до ОК 302. 
  По първия етап на проекта, свързан с почистване от стари дървета, храсти и наносни отложения и подобряване проводимостта на коритото на р. Златна Панега, в резултат на сключения договор с изпълнителя на обекта „ЩЕРЕВСТРОЙ” ООД е почистена площ на полето около 4280 кв.м. 
  По втория етап на проекта, свързан с укрепване подпорните стени на река Златна Панега от ОК 302 до ОК 231 (обща дължина 310 м), е извършено укрепване на 320 м подпорни стени, изграждане на 30 м нови подпорни стени и е изпълнена 135 м доливка на шапка на подпорните стени. В площно отношение укрепването на стените е в размер на  880 кв.м, а новоизградените такива са 85 кв.м.
  До този момент организационното обезпечаване на проекта се осъществява по одобрения от Управляващия орган график. Приключили са всички предвидени за изпълнение дейности. Остава извършването на одита, след което в рамките на договорения срок ще бъдат изготвени и представени за одобрение в МРРБ технически доклади и финансови отчети.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/