Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Луковит


ГЛАВА ПЪРВА

Общи разпоредби

Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга, по смисъла на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и обстоятелствата, при които се провеждат.

Чл.2. Допълнителните педагогически услуги са образователни услуги извън Държавния образователен стандарт /ДОС/ - Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката./ обн. ДВ , бр.64 от 17.06.2016г. , в сила от 01.08.2016г. /

Чл. 3. В общинската детска градина се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с тази наредба, с изключение на летния месец /юли или август/ през който по график детската градина не работи.

Чл. 4. Допълнителните услуги по отглеждане на децата в детската градина се заплащат при условия и по ред, определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Луковит.

ГЛАВА ВТОРА

Организация на допълнителни дейности в детските градини

Раздел I

Организация на почасови дейности в детската градина

Чл.5. (1) Допълнителните почасови педагогически услуги (ДПУ) са образователни услуги извън Държавните образователни стандарти (ДОС).

 1. При заявено желание на родителите и срещу заплащане на съответната такса, детската градина може да осигури условия на територията си за организиране на почасови допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (чужд език, танци, спорт, художествени и други дейности).
  1. Дейностите по ал. 2 се:

1. извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

 1. организират се само за децата, които посещават детската градина.

Чл. 6. Не се допуска допълнителни почасови дейности да се провеждат за сметка на времето за почивка на децата.

Раздел II

Организация на съботно-неделни дейности в детската градина

Чл. 7. (1) В детска градина, може да се организират съботно-неделни дейности срещу заплащане, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите/настойниците и при условията и реда определени от тази наредба.

 1. Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца записани и предварително заплатили такса. В една група могат да се запишат не повече от 20 деца, ако децата са над 20 се сформира втора група.
 2. Съботно-неделни дейности се организират само за посещаващи детска градина деца на територията на община Луковит. При приема в групата родителите представят документ от медицинското лице на детската градина, че детето е здраво и я посещава /за дете, посещаващо друга детска градина на територията на община Луковит/.

(4) В съботно-неделните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява:

1.дейности по избор на детето;

2.условия и време за игра.

 1. Съботно-неделните дейностите по ал.1, могат да се прилагат в рамките на 4 (четири) астрономически часа на ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.
 2. Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават съботно-неделни дейности заявяват желанието си писмено до директора на детската градина предварително - до четвъртък на съответната седмица, за предстоящата събота и неделя, като заплащат и съответната такса определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Луковит.

Раздел III

Организация на сезонни дейности в детската градина

Чл. 8. (1) Като допълнителна дейност в детските градини могат да се организират сезонни дейности за деца завършили IV подготвителна група и записани в първи клас, както и за деца, които през учебната година не са посещавали детските градини на територията на Община Луковит.

 1. Сезонни дейности се организират само в рамките на неучебното време от 01 юни до 15 септември.
 2. Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца записани и предварително заплатили такса.
  1. В сезонните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява:
 3. дейности по избор на детето;
 4. 2.условия и време за игра.
 5. Сезонните дейностите по ал.1, могат да се прилагат в рамките на 4 (четири) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 12,00 ч.
 6. Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават сезонна дейност: заявяват желанието си писмено до директора на детската градина от 20 до 25 число на предходния месец, за следващия месец като заплащат предварително таксатасъгласно определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Луковит:

- за деца, посещаващи детска градина на територията на община Луковит, при приема в групата родителите представят документ от медицинското лице на детската градина, че детето е здраво и я посещава.

-за деца, не посещаващи детска градина на територията на община Луковит, при приема в групата родителите представят следните документи в срок на валидност:

 1. (копие)

3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно . за имунизациите в Република България (при постъпване в групата);

5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето.

6. документ от личен лекар или решение на областна специализирана комисия за деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на .

ГЛАВА ТРЕТА

Условия и ред за предоставяне на допълнителни дейности в детските градини

Чл. 9. (1) Видовете допълнителни дейности в детската градина се определят от родителите, като техните желания се проучват веднъж преди началото на учебната година и веднъж преди началото на неучебното време (1 юни -14 септември) чрез анкети.

 1. Анкетните карти се разработват от директора и педагогическите специалисти според възможностите на детската градина и се приемат с решение на педагогическия съвет.

Чл. 10. Директорът на детската градина създава организация за допълнителните услуги като:

1. Приема заявления по образец на градината за ДПУ, регистрира ги във входящия дневник на градината и ги съхранява в отделен класьор;

2. Внася промени във вътрешните актове на детската градина, за създаване на конкретен регламент за време и място на провеждане;

3. Възлага дейностите на желаещи учители от детската градина, с необходимата правоспособност и квалификация , като сключва договор по чл.110 от КТ;

4. Възлага дейностите на външен лектор ,когато от педагогическите специалисти в детската градина няма желаещи за изпълнение на чл.10, т.3 :

- който трябва да бъде с нужната правоспособност и квалификация и да отговаря на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- който няма нужната правоспособност и квалификация , но представи документ с който удостоверява , че учи предучилищна педагогика.

5. Съгласува с финансиращия орган, обществения съвет към градината и РУО допълнителните услуги.

Чл.11. (1) Когато услугата се предоставя срещу заплащане на определена такса, размерът на таксата се определя от общинския съвет, като не се допуска формиране на печалба.

(2) Детските градини на територията на община Луковит са на делегиран бюджет и средствата за издръжка са за сметка на бюджета на детската градина и събраните такси постъпват в него.

Чл. 12. Не се допуска провеждането на дейности, които :

 1. противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или са с верска, религиозна и политическа насоченост;
 2. провеждат се от преподаватели без необходимото образование и квалификация, съобразно изискванията за заемане на учителска длъжност;
 3. не са съгласувани с финансиращия орган, обществения съвет към градината и Регионалното управление на образованието.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на Община Луковит е разработена на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование.

§ 2. Директорите на общинските детски градини :

1.Привеждат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата наредба в едномесечен срок от нейното приемане;

2.Внасят мотивирано уведомление до Кмета на Община Луковит за съгласуване на видовете допълнителни услуги по отглеждане на децата, които детската градина ще предостави за всяка учебна година.

§ 3. Учебната година в предучилищното образование съгл. чл. 63, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, а неучебното време е от 1 юни до 14 септември. Посещението на децата в допълнителните педагогически услуги в детското заведение през неучебното време се организира след писмено заявеното желание на родителите.

§ 4. Тази Наредба е приета с Решение №............../......................на Общински съвет- Луковит и може да бъде променяна или допълвана при необходимост с последващи решения на Общински съвет – Луковит.

§ 5. Копие от наредбата да бъде поставено на видно място в общинските детските градини с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност